Skip to Content

Informace o katedře

   Historie katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti

Výuka předmětů mechaniky, pružnosti a pevnosti na Technické univerzitě v Liberci byla zahájena v letním semestru školního roku 1953/54 v rámci tehdejší Katedry všeobecného strojírenství, jejímž vedoucím byl první rektor prof. Ing. Dr. techn. Josef Kožoušek. 
Statiku přednášel doc. Ing. Svatopluk Němeček, který od 1. 2. 1954 byl pracovníkem školy. Další předměty přednášeli externí učitelé. Předměty Statiku, Kinematiku a Dynamiku posléze vyučoval Ing. Jaroslav Charvát, odborný asistent Katedry mechaniky1 ČVUT Praha, který se později stal zaměstnancem.  Předmět Pružnost a pevnost přednášel doc. Ing. Emanuel Hájek, pracovník Katedry pružnosti a pevnosti ČVUT Praha. Cvičení zabezpečovali pracovníci, kteří nastoupili na nově založenou zdejší vysokou školu.

V letech 1955 – 1956 došlo k personálnímu posílení učitelského sboru a v roce 1956 se vytvořily podmínky pro ustavení samostatné katedry mechaniky Vysoké školy strojní v Liberci s názvem Katedra mechaniky a hydraulických strojů, vedoucí katedry: doc. Ing. Svatopluk Němeček. Tato katedra byla tvořena třemi ústavy: Ústavem technické mechaniky, vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Charvát, CSc., Ústavem nauky o pružnosti a evnosti, vedoucí: prof. Ing. Cyril Höschl a Ústavem hydraulických strojů, vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Němeček.
V dalším období docházelo ke změnám v organizaci katedry. V roce 1960 byl Ústav hydraulických strojů a hydromechaniky nahrazen Ústavem termomechaniky a měření pod vedením prof. Ing. Dr. Karla Sýkory, který byl zároveň vedoucím celé katedry. V roce 1964 se osamostatnila Katedra pružnosti a pevnosti pod vedením prof. Ing. Cyrila Höschla.

S účinností od 1. 2. 1967 byla vytvořena Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti (tento název nese katedra dodnes), vedoucí: prof. Ing. Cyril Höschl. Katedra měla dva ústavy: Ústav pružnosti a pevnosti, vedoucí: prof. Ing. Cyril Höschl a Ústav mechaniky a teorie mechanismů, vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Charvát, CSc. Od roku 1971 až do 1973 byl vedoucím katedry a zároveň Ústavu mechaniky doc. Ing. Jaroslav Charvát, CSc., vedoucím Ústavu pružnosti a pevnosti RNDr. Bohuslav Stříž, CSc. Od roku 1973 po sloučení obou ústavů, které zůstává dodnes, byl vedoucím katedry doc. RNDr. Bohuslav Stříž, CSc., který byl v roce 1985 jmenován profesorem. V 80. letech existovala na katedře vnitřně vyčleněná skupina Experimentální mechaniky, vedoucí: doc. Ing. Vladimír Humen, CSc. Prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. vedl katedru do začátku roku 1994.

V letech 1994 až 2003 vykonával funkci vedoucího katedry doc. Ing. Rudolf Vrzala, CSc., dále doc. Ing. Miroslav Šír, CSc. (2003 až 2007), prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. (2007 až 2014). Od 1. 2. 2014 vede katedru  doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

Původní sídlo katedry (od roku 1967) bylo v budově P v Komenského ul. 2. Od roku 2014 sídlí Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti v budově G,  v areálu univerzity na adrese Univerzitní nám.1.

Katedra zajišťovala výuku základních předmětů na Fakultě strojní a po jejím vzniku také na Fakultě textilní (s výjimkou v letech 1974 až 1990, kdy byly tyto předměty vyučovány Katedrou textilních strojů). Katedra se také podílela na výuce předmětů mechaniky na Fakultě mechatroniky TU v Liberci v prvních letech její existence.

Vedle základních předmětů mechaniky, pružnosti a pevnosti byla výuka v šedesátých a sedmdesátých letech v  jednotlivých studijních zaměřeních na FS rozšířena o předměty: Nauka o kmitání, Tvarová pevnost, Plasticita, Pevnost tenkostěnných konstrukcí, Teorie mechanismů, Mechanika textilních strojů a Experimentální metody.

V roce 1993 vznikl na SF obor magisterského studia Aplikovaná mechanika, v rámci kterého byla kromě dříve jmenovaných přednášena řada dalších odborných předmětů.

Od roku 2014 Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti jako jediná na fakultě (i škole), odborně garantuje výuku pětiletého magisterského studia oboru Aplikovaná mechanika.

 

1Název tehdejší katedry mechaniky (vedoucí prof. Šrejtr) přesně neznáme.page | about seo