Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Analýzy strojů a konstrukcí

Nabízíme své služby v oboru pevnost strojů a konstrukcí, resp. dynamika strojů a konstrukcí

Pevnostní analýza strojů a konstrukcí

Metody a prostředky:
 • Tvorba vhodných výpočtových modelů
 • Analytické metody řešení výpočtových modelů
 • Užití metody konečných prvků (MKP) k výpočtu deformací a napjatosti
 • Životnostní analýzy strojních součástí
 • Experimentální metody - tenzometrická měření, životnostní zkoušky, ...
Typy problémů a úloh:
 • Výpočty napětí a deformací, popř. kontrola bezpečnosti
 • Rozbor příčin poruch strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy, popř. životnosti
 • Optimalizační výpočty
 • Experimentální výzkum napjatosti a deformací
 • Únavové zkoušky
 • Tenzometrická měření a analýza namáhání v laboratoři, popř. v provozu     

Dynamika strojů a konstrukcí

Metody a prostředky:
 • Tvorba výpočtových modelů (kondenzace)
 • Analytické metody řešení výpočtových modelů
 • Užití multibody metody (MBS) a metody konečných prvků (MKP)
 • Simulační výpočty v oblasti kinematiky a dynamiky mechanických systémů
 • Experimentální metody - měření silových účinků, vibrací, vlastních tvarů, rezonančních frekvencí + výpočet a návrh vhodných úprav k potlačení nežádoucích jevů
Typy problémů a úloh:
 • Vyšetření vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů
 • Vynucené kmitání ustálené i přechodové
 • Odezva na obecně neperiodické buzení
 • Pružné ukládání strojů, vibroizolace
 • Konstrukční úpravy strojů a zařízení vzhledem k potlačení jejich nežádoucích vlastností
 • Pasivní i aktivní vibroizolační systémy
 • Analýza silových účinků strojů a konstrukcí
 • Dynamický absorbér kmitů a jeho užití k potlačení vibrací
 • Vyvažování dynamických účinků strojů
 • Optimalizační výpočty
 • Experimentální výzkum v hydrodynamické laboratoři

Měření velkých deformací a pohybů

 • Využití bezdotykového systému Pontos, založeného na snímání jednotlivých bodů pomocí kamerového systému a následné vyhodnocení trajektorií pohybu jednotlivých objektů a jejich částí
 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení