Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Spolupráce s průmyslem

Nabízené technologie a expertní činnost:

 • Řešení odborných problémů podle stupně složitosti formou bakalářské nebo diplomové práce nebo týmem pracovníků prostřednictvím průmyslového projektu či zakázky.
 • Výpočty napětí a deformací, kontrola bezpečnosti a rozbor příčin poruch strojů a konstrukcí.
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy, životnosti a optimalizační výpočty.
 • Experimentální výzkum napjatosti a deformací, únavové zkoušky.
 • Materiálové zkoušky tahem, ohybem a tlakem do 10kN.
 • Optické měření deformací ve 2D.
 • Experimentální zjišťování dynamických vlastností plastů, pryží a pěn z polymerních materiálů.
 • Výzkum na plošině se šesti stupni volnosti.
 • Řešení výpočtových modelů dynamických systémů analytickými a výpočetními metodami.
 • Vyšetření vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů.
 • Výzkum pasivních i aktivních vibroizolačních systémů se vzduchovými pružinami.
 • Analýza silových účinků strojů a konstrukcí.
 • Potlačení vibrací.
 • Rapid prototyping - tvorba modelů metodou 3D tisku.
 • Konzultační a poradenská činnost při řešení odborných problémů.
 • Odborné semináře pro inženýry zaměřené na problémy průmyslové sféry.
 • Oponentská a expertní pomoc při hodnocení projektů, tendrů apod.

Expertní spolupráce:

Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních vědeckých a vědecko pedagogických pracovišť, např.: 

 • Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Výzkumný ústav textilních strojů Liberec
 • VUT Brno
 • ČVUT v Praze
 • Krajská nemocnice Liberec
 • Lékařská fakulta Hradec Králové
 • Université Franche Comté Besancon
 • C.I.E.B. Vysoké Mýto
 • Severočeské doly Bílina
 • Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
 • Benteler Maschinenbau CZ
 • Idiada CZ 
 • Techlab s.r.o.

Reference:

 • C.I.E.B. Vysoké Mýto
 • Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav
 • Beznoska Kladno
 • Idiada CZ
 • BRANO Group
 • Crytur s.r.o. Turnov
 • Jablocom
 • Jablonecká nástrojárna
 • Severočeské doly, a.s.
 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení