Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

Plasticita

Garant: Marvalová Bohdana
Přednášející: Marvalová Bohdana
Fakulta: Strojní

Úvod: 

Přehled probrané látky - letní semestr 2014/5

1. Tahová zkouška a idealizované diagramy napětí-přetvoření
2. Nominální a skutečné napětí a přetvoření
3. Bauschingerův jev
4. Tečný a plastický modul
5. Reologické modely plastického a pružně-plastického chování
6. Zpevňující se a změkčující se materiál
7. Druckerův postulát stability
8. Ramberg-Osgoodův model
9. Model krípu – tečení za vysokých teplot
10. Rovinná napjatost, Mohrova kružnice
11. Tenzor malých deformací
12. Hookeův zákon
13. Stanovení napětí na povrchu tělesa z tenzometricky  změřených přetvoření
14. Rovnice rovnováhy, rovnice kompatibility
15. 3-D napjatost, výpočet hlavních napětí a hlavních směrů
16. Invarianty tenzoru napětí
17. Rozklad tenzoru napětí, kulový tenzor a deviator
18. Invarianty deviátoru, intenzita napětí – ekvivalentní napětí podle HMH
19. Oktaedrická napětí
20. Podmínky plasticity, Tresca, von Mises
21. Zobrazení mezních čar v souřadnicích - (sigma-tau) a v souřadnicích 1- 2 (sigma1-sigma2)
22. Mezní plochy
23. (pí)-rovina a průměty napjatosti
24. Inkrementální teorie plasticity . Prandtlovy-Reussovy rovnice
25. Teorie malých pružně-plastických deformací
26. Stísněné pružně-plastické deformace, tah, krut a ohyb
27. Mezné zatížení konstrukce
28. Přizpůsobení konstrukce zatížení, autofretáž
29. Zbytková napětí, zbytkové deformace
30. Válcová tlaková nádoba
31. Kluzové čáry

Přílohy:

 

 • Pevnostní analýza strojů a konstrukcí
 • Výpočty konstrukcí z hlediska únavy a životnosti
 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav
 • Analýza vibrací a vibroizolace
 • Biomechanika
 • Výpočty
 • Měření
 • Experimenty
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Školení